UPRAVNI ODBOR

ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE

ZNANOSTI I UMJETNOSTI

čiji su utemeljitelji:

 Hrvatski sabor, Privredna banka d.d., Grad Rab, obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. VerbičŠkolska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske

o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadeset prvim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2019. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2017.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/ .

II.

Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:

  • pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.

III.

Iz sredstva darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:

  • Književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna, 
  • dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom.

Pravo predlaganja za točke pod I., II. i III. imaju pojedinci (osim projekata izdavačke djelatnosti), skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove. Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2019. na adresu:

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb

 RAVNATELJICA ZAKLADE PREDSJEDNIK UPRAVNOG 

              ODBORA ZAKLADE

Marina Štancl, dipl. iur., v. r.           Akademik Velimir Neidhardt, v. r.